Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (пленум) от 5 май 2010 г. - Bouillez и др./Съвет

(Дело F-53/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2007 година - Правен интерес - Решение за повишаване - Списък на повишените длъжностни лица - Съпоставяне на заслугите - Критерий за нивото на изпълняваните отговорности - Искане за отмяна на решенията за повишаване - Баланс на интереси)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Vincent Bouillez (Overijse, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Встъпили страни: Eliza Niniou и Maria-Béatrice Postiglione Branco, живущи съответно в Schaerbeek (Белгия) и в Kraainem (Белгия), (представители: първоначално T. Bontinck и S. Woog, впоследствие T. Bontinck и S. Greco, avocats)

и

Maria De Jesus Cabrita и Marie-France Liegard, длъжностни лица на Съвета на Европейския съюз, живущи в Брюксел (Белгия), (представители: първоначално N. Lhoëst, впоследствие N. Lhoëst и L. Delhaye, avocats)

Предмет

Отмяна на решенията на органа по назначаването да не повиши жалбоподателите в степен AST 7 в процедурата за повишаване за 2007 г.

Диспозитив

Отменя решенията, с които Съветът на Европейския съюз е отказал да повиши г-н Bouillez и г-н Van Neyghem, и г-жа Wagner-Leclercq в степен AST 7 на основание на процедурата за повишаване за 2007 г.

Отхвърля останалите искания в жалбата на г-н Bouillez и г-н Van Neyghem, и на г-жа Mme Wagner-Leclerc.

Осъжда Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Встъпилите страни понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 183, 19.7.2008 г., стр. 35.