Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 5 maja 2010 r. - Bouillez i in. przeciwko Radzie

(Sprawa F-53/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2007 r. - Interes prawny - Decyzja o przyznaniu awansu - Lista urzędników awansowanych - Porównanie osiągnięć - Kryterium wagi wykonywanych zadań - Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu awansu - Wyważenie interesów)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) i inni (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Interwenienci: Eliza Niniou i Maria-Béatrice Postiglione Branco, zamieszkałe odpowiednio w Schaerbeek (Belgia) i w Kraainem (Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. Bontinck i S. Woog, następnie adwokaci T. Bontinck i S. Greco)

oraz

Maria De Jesus Cabrita i Marie-France Liegard, urzędniczki Rady Unii Europejskiej, zamieszkałe w Brukesli (Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokat N. Lhoëst, następnie adwokaci N. Lhoëst i L. Delhaye)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżących do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2007 r.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Rady Unii Europejskiej o odmowie awansowania V. Bouilleza, K. Van Neyghema i I. Wagner-Leclercq do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2007 r.

Pozostałe żądania V. Bouilleza, K. Van Neyghema i I. Wagner-Leclercq zostają oddalone.

Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania.

Interwenienci pokrywają własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 183 z 19.7.2008, s. 35