Language of document :

Жалба, подадена на 26 май 2010 г. - Arango Jaramillo и др./ЕИБ

(Дело F-34/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Люксембург, Люксембург) и др. (представители: B. Cortese, C. Cortese и F. Spitaleri, avocats)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на решенията на ЕИБ да увеличи пенсионноосигурителните вноски на жалбоподателите, както и обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията на Европейската инвестиционна банка, съдържащи се във фиша за заплата на жалбоподателите за месец февруари 2010 г., с които се увеличава пенсионноосигурителната вноска на жалбоподателите, чрез увеличение на базата за изчисляване (заплата, върху която се правят удръжки) на посочената вноска, от една страна, както и на коефициента на изчисляване, изразен в процент от посочената заплата, върху която се правят удръжки, от друга страна,

да се осъди Банката да заплати символично обезщетение в размер на едно евро за претърпените от жалбоподателите неимуществени вреди;

да се осъди Европейската инвестиционна банка да заплати съдебните разноски.

____________