Language of document :

Žaloba podaná dne 26. května 2010 - Arango Jaramillo a další v. EIB

(Věc F-34/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Lucemburk, Lucembursko) a další (zástupci: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, advokáti)

Žalovaná: Evropská investiční banka (EIB)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EIB o zvýšení příspěvku žalobců do penzijního systému, jakož i náhrada nehmotné újmy, která jim byla způsobena.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí Evropské investiční banky, včetně výplatních pásek žalobců za měsíc únor 2010, kterými se zvyšuje příspěvek žalobců do penzijního systému jednak prostřednictvím zvýšení vyměřovacího základu (tedy části platu podléhající srážkám) uvedeného příspěvku, a jednak prostřednictvím zvýšení výpočetního koeficientu vyjádřeného procentním podílem uvedené části platu podléhající srážkám;

uložit Evropské investiční bance zaplacení symbolického jednoho eura jako náhrady nehmotné újmy způsobené žalobcům;

uložit Evropské investiční bance náhradu nákladů řízení.

____________