Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 26. maijā - Arango Jaramillo u. c./EIB

(lieta F-34/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luksemburga, Luksemburga) u.c. (pārstāvji - B. Cortese, C. Cortese un F. Spitaleri, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

EIB lēmumu paaugstināt prasītāju iemaksas pensiju shēmā atcelšana, kā arī viņiem nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Investīciju bankas lēmumus, tostarp attiecībā uz prasītāju algas aprēķiniem par 2010. gada februāri, ar kuriem ir paaugstinātas prasītāju iemaksas pensiju shēmā, paaugstinot, pirmkārt, minēto iemaksu aprēķina bāzi (alga, no kuras tiek veikti atvilkumi), un, otrkārt, aprēķināšanas koeficientu, kas izteikts procentos no minētās algas, no kuras tiek veikti atvilkumi;

piespriest Bankai samaksāt simbolisku summu 1 EUR apmērā kā atlīdzību par prasītājiem nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Investīciju bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________