Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. - Arango Jaramillo i in. przeciwko EBI

(Sprawa F-34/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luksemburg, Luksemburg) i in. (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese, C. Cortese i F. Spitaleri)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EBI o podwyższeniu składek skarżących do systemu emerytalnego oraz naprawienie krzywdy przez nich doznanej.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym informacji o wynagrodzeniu skarżących za luty 2010 r., które podwyższają składki skarżących do systemu emerytalnego poprzez podwyższenie z jednej strony podstawy naliczania (wynagrodzenie podlegające potrąceniu) tej składki, a z drugiej strony współczynnika naliczania, wyrażonego w stosunku procentowym tego wynagrodzenia podlegającego potrąceniu;

zasądzenie od Banku na rzecz skarżących symbolicznego 1 EUR tytułem naprawienie krzywdy przez nich doznanej;

obciążenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego kosztami postępowania.

____________