Language of document :

Žaloba podaná 26. mája 2010 - Arango Jaramillo a i./EIB

(vec F-34/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Arango Jaramillo (Luxemburg, Luxembursko) a i. (v zastúpení: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, avocats)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí Európskej investičnej banky, vrátane výplatných pások za február 2010, ktoré zvyšujú odvody žalobcov do dôchodkového systému formou na jednej strane zvýšenia vymeriavacieho základu tohto odvodu (príjem, z ktorého treba odvádzať odvody) a na druhej strane zvýšením koeficientu výpočtu príjmu, z ktorého treba odvádzať odvody, vyjadreného v percentách

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia Európskej investičnej banky, vrátane výplatných pások za február 2010, ktoré zvyšujú odvody žalobcov do dôchodkového systému formou na jednej strane zvýšenia vymeriavacieho základu tohto odvodu (príjem, z ktorého treba odvádzať odvody) a na druhej strane zvýšením koeficientu výpočtu príjmu, z ktorého treba odvádzať odvody, vyjadreného v percentách,

zaviazať banku na zaplatenie symbolického eura ako náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcom,

zaviazať Európsku investičnú banku na náhradu trov konania.

____________