Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 юни 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-78/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Иск за обезщетение - Възстановяване на разноските - Възражение за паралелно средство за правна защита - Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя да получи възстановяване на съдебните разноски, направени по дело T-18/04, за заплащането на които ответникът е осъден с Решение от 10 юни 2008 г. От друга страна, искане за поправяне на претърпените вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Marcuccio като явно недопустима.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 312, 19.12.2009 г., стр. 43.