Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 22. juni 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-78/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - erstatningssøgsmål - godtgørelse af sagsomkostninger - indsigelse om at der verserer en parallel sag - åbenbart afvisningsgrundlag )

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avocat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Kommissionens afslag på sagsøgerens anmodning om godtgørelse af de omkostninger, som han har afholdt i sag T-18/04, og som Kommissionen blev tilpligtet at betale ved dom af 10. juni 2008. Dels påstand om erstatning for det lidte tab

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 312 af 19.12.2009, s. 43.