Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 juni 2010 -Marcuccio / Commissie

(Zaak F-78/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep tot schadevergoeding - Vergoeding van kosten - Exceptie van parallel beroep - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek om vergoeding van de kosten die hij in zaak T-18/04 heeft gemaakt en waarin de verwerende partij is verwezen bij arrest van 10 juni 2008. Anderzijds, verzoek om vergoeding van de geleden schade.

Dictum

Het door Marcuccio ingestelde beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 312 van 19.12.2009, blz. 43