Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 czerwca 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-78/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga o odszkodowanie - Zwrot kosztów - Zarzut skargi równoległej - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji odrzucającej wniosek skarżącego o uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych przez niego w sprawie T-18/04, którymi została obciążona strona pozwana wyrokiem z dnia 10 czerwca 2008 r. Po drugie, żądanie naprawienia poniesionej szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja postanowienia

Skarga L. Marcuccia zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda strona pokrywa swoje koszty.

____________

1 - Dz.U. C 312 z 19.12.2009, s. 43.