Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. júna 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-78/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba o náhradu škody - Náhrada trov konania - Výnimka paralelnej žaloby - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipresa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o poskytnutie náhrady trov konania, ktoré vynaložil vo veci T-18/04 a na zaplatenie ktorých bola žalovaná zaviazaná rozsudkom z 10. júna 2008. Na druhej strane návrh na náhradu spôsobenej ujmy

Výrok uznesenia

1.    Žaloba Luigiho Marcuccia sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009, s. 43.