Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 22 juni 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-78/09)1

(Personalmål - Tjänstemän - Talan om skadestånd - Ersättning för rättegångskostnader - Invändning om parallell talan - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Curall och C. Berardis-Kayser)

Saken

Yrkande om dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om ersättning för de rättegångskostnader han haft i mål T-18/04 och vilka svaranden förpliktades att ersätta genom dom av den 10 juni 2008, dels skadestånd för den lidna skadan.

Avgörande

Luigi Murcuccios talan avvisas, eftersom det är uppenbart att inte kan prövas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 312, 19.12.2009, s. 43