Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 februari 2010 - Menghi/ENISA

(Zaak F-2/09)1

(Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Ontslag na afloop van proeftijd - Psychisch geweld)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Riccardo Achille Menghi (Cagliari, Italië) (vertegenwoordiger: L. Defalque, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (vertegenwoordigers: E. Maurage, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om verzoekers overeenkomst na de proeftijd niet te bevestigen alsmede vordering tot vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 55 van 7.3.2009, blz. 53.