Language of document :

22. detsembril 2009 esitatud hagi - Allen jt versus komisjon

(Kohtuasi F-103/09)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: John Allen (Oxford, Ühendkuningriik) jt (esindajad: barrister'id P. Lasok, I. Hutton, B. Lask)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Kahju hüvitamise nõue ja nõue tühistada otsus, millega keelduti maksmast hüvitist kahju eest, mida igale hagejale tekitati sellega, et kedagi neist ei võetud tööle ühenduste ajutise teenistujana ajal, mil nad töötasid ühisettevõttes JET.

Hagejate nõuded

Hagejad paluvad üldkohtul:

tühistada komisjoni 25. septembri 2009. aasta otsus;

tunnistada, et hagejatel on õigus "muude töötajatega" võrdsele kohtlemisele ja/või õigus töölevõtmisele vastavalt JET-i algse põhikirja artiklile 8

sedastada, et hagejate töötamise ajal JET-projekti teenistuses kohtles komisjon neid töötasu, pensioniõiguste ja lisanduvate toetuste ning tulevase töökoha tagatuse osas diskrimineerivalt, millel puudus objektiivne õigustus,

mõista komisjonilt hagejate kasuks välja ühenduse õiguse eespool loetletud rikkumistega põhjustatud kaotus töötasus, pensionis, hüvitistes ja toetustes, s.h asjakohane viivis;

mõista käesoleva kohtuasja kohtukulud välja komisjonilt, ning

võtta Euroopa Kohtu põhikirja ja/või Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra alusel edasisi meetmeid ja pakkuda edasisi lahendusi, mis võivad olla vajalikud, õiged või õiglased.

____________