Language of document :

Жалба, подадена на 14 юли 2010 г. - Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-355/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейски парламент (представители: M. Dean, A. Auersperger Matić)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение 2010/252/ЕС на Съвета от 26 април 2010 година за допълнение на Кодекса на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз1;

да разпореди правните последици на решението на Съвета да бъдат запазени до приемането на ново решение,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Парламентът моли обжалваното решение да бъде отменено на основание, че надхвърля обхвата на изпълнителните правомощия съгласно член 12, параграф 5 от Кодекса на шенгенските граници2, тъй като включва разпоредби относно "залавяне", "издирване и спасяване" и "сваляне на брега", за които не може са де приеме, че се включват в приложното поле на "наблюдението" - както то е дефинирано в член 12 от Кодекса на шенгенските граници - и които не могат да бъдат счетени за второстепенни елементи, като с това решение се изменят основните елементи от Кодекса на шенгенските граници, което е функция на законодателя. Освен това обжалваното решение изменя задълженията на държавите членки на ЕС във връзка с операциите на FRONTEX, които са установени в Регламента Frontex 3.

Ако Съдът отмени обжалваното решение, Парламентът все пак предлага Съдът да упражни правото си на преценка да запази в съответствие с член 264, параграф 2 ДФЕС правните последици на това решение до приемането на ново решение.

____________

1 - Решение на Съвета от 26 април 2010 година за допълнение на Кодекса на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (ОВ L111, стр. 20).

2 - Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 8, стр. 5).

3 - Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 година за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 349, стр. 1).