Language of document :

Kanne 14.7.2010 - Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-355/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Dean ja A. Auersperger Matić)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Schengenin rajasäännöstön täydentämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavan ulkoisten merirajojen valvonnan osalta 26.4.2010 tehty neuvoston päätös 2010/252/EU1, on kumottava

on määrättävä, että neuvoston päätöksen vaikutukset pidetään voimassa sen korvaamiseen asti

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Parlamentti vaatii riidanalaisen päätöksen kumoamista sillä perusteella, että se on tehty Schengenin rajasäännöstön2 12 artiklan 5 kohdassa säädetty täytäntöönpanovalta ylittäen, koska siinä säädetään säännöistä, jotka koskevat "pysäyttämistä", "etsintä- ja pelastustilanteita" sekä "maihin laskemista", minkä ei voida katsoa kuuluvan Schengenin rajasäännöstön 12 artiklassa määritellyn "valvonnan" soveltamisalaan. Näitä sääntöjä ei voida pitää epäolennaisina ja ne muuttavat Schengenin rajasäännöstön keskeisiä seikkoja, joista säätäminen kuuluu lainsäätäjälle. Lisäksi riidanalainen päätös muuttaa niitä EU-jäsenvaltioiden velvoitteita operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) operaatioihin liittyen, joista säädetään Frontexia koskevassa asetuksessa3.

Jos tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen, parlamentti katsoo kuitenkin, että on toivottavaa, että tuomioistuin sillä olevan vallan nojalla, SEUT 264 artiklan toisen kohdan mukaisesti, pitää voimassa riidanalaisen päätöksen vaikutukset sen korvaamiseen asti.

____________

1 - Schengenin rajasäännöstön täydentämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavan ulkoisten merirajojen valvonnan osalta 26.4.2010 tehty neuvoston päätös (EUVL L 111, s. 20)

2 - Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä 15.3.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006 (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, s.1)

3 - Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta 26.10.2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004 (EUVL L 349, s. 1)