Language of document :

2010 m. liepos 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-355/10)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas M. Dean, A. Auersperger Matić

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/252/ES1, kuriuo papildomos Šengeno sienų kodekso nuostatos dėl išorės jūros sienų stebėjimo vykdant operatyvų bendradarbiavimą, koordinuojamą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (OL L 111, p. 20);

nurodyti palikti minėto Tarybos sprendimo sukeltas pasekmes iki kol jis bus pakeistas;

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Parlamentas siekia, kad būtų panaikintas ginčijamas sprendimas, kadangi juo viršijamos Šengeno sienų kodekso2 12 straipsnio 5 dalyje nustatytos įgyvendinimo kompetencijos ribos - juo nustatomos "konfiskavimo", "paieškos ir gelbėjimo" bei "išsilaipinimo" taisyklės, kurios nepatenka į Šengeno sienų kodekso 12 straipsnio 5 dalyje nustatyto "stebėjimo" sritį ir kurios negali būti laikomos neesminiais elementais; be to, jos pakeičia esminius Šengeno sienų kodekso elementus, nors tokia prerogatyvą turi tik įstatymų leidėjas. Taip pat ginčijamas sprendimas pakeičia ES valstybių narių įpareigojimus, susijusius su Frontex reglamente3 apibrėžtomis Frontex operacijomis.

Net jei Teisingumo Teismas panaikintų ginčijamą sprendimą, Parlamentas vis tiek mano, kad būtų pageidautina, jog Teisingumo Teismas įgyvendintų savo diskreciją ir išlaikytų ginčijamo sprendimo sukeltas pasekmes laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 264 straipsnio 2 dalies iki kol minėtas sprendimas bus pakeistas.

____________

1 - 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/252/ES, kuriuo papildomos Šengeno sienų kodekso nuostatos dėl išorės jūros sienų stebėjimo vykdant operatyvų bendradarbiavimą, koordinuojamą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros

2 - 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 105, p. 1)

3 - 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (OL L 349, p. 1)