Language of document :

Beroep ingesteld op 14 juli 2010 - Europees Parlement / Raad van de Europese Unie

(Zaak C-355/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Dean, A. Auersperger Matić, gemachtigden)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

besluit 2010/252/EU1 van de Raad van 26 april 2010 houdende aanvulling van de Schengengrenscode op het gebied van de bewaking van de maritieme buitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking die wordt gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, nietig verklaren;

vaststellen dat de gevolgen van het besluit van de Raad worden gehandhaafd totdat het is vervangen;

de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het Parlement vordert nietigverklaring van het bestreden besluit op grond dat het buiten de grenzen treedt van de uitvoeringsbevoegdheid in artikel 12, lid 5, van de Schengengrenscode2, aangezien dit besluit regels invoert inzake "onderschepping", "opsporing en redding" en "ontscheping" die niet kunnen worden geacht binnen de werkingssfeer van het begrip "bewaking" als gedefinieerd in artikel 12 van de Schengengrenscode te vallen en die niet kunnen worden geacht niet-essentiële elementen te zijn, en de essentiële elementen van de Schengengrenscode, die aan de wetgever zijn voorbehouden, wijzigt. Bovendien wijzigt het bestreden besluit de verplichtingen van de EU-lidstaten inzake Frontex-operaties, die zijn neergelegd in de Frontex-verordening.3

Indien het Hof het bestreden besluit nietig verklaart, acht het Parlement het echter wenselijk dat het Hof zijn beoordelingsbevoegdheid uitoefent en de gevolgen van het bestreden besluit handhaaft, overeenkomstig artikel 264, lid 2, VWEU, totdat dit besluit is vervangen.

____________

1 - PB L 111, blz. 20.

2 - Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 105, blz. 1).

3 - Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad van 26 oktober 2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (PB L 349, blz. 1).