Language of document :

Talan väckt den 14 juli 2010 - Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

(Mål C-355/10)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: M. Dean, A. Auersperger Matić)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2010/252/EU1 av den 26 april 2010 om komplettering av kodexen om Schengengränserna avseende övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser,

beordra att verkningarna av beslutet ska bestå till dess att beslutet ersatts, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Parlamentet yrkar ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet med motiveringen att det överskrider genomförandebefogenheterna i artikel 12.5 i kodexen om Schengengränserna2 eftersom beslutet innebär att det införs regler för "avlyssning", "sökning och räddning" och "landstigning" som inte kan anses falla inom området för "övervakning" enligt definitionen i artikel 12 i kodexen om Schengengränserna. De nya reglerna kan därför inte anses vara icke-väsentliga då de ändrar de väsentliga delarna av kodexen om Schengengränserna som är förbehållna lagstiftaren. Dessutom innebär det omtvistade beslutet ändrade skyldigheter för EU:s medlemsstater rörande Frontex verksamhet, vilka fastställs i Frontexförordningen3.

Om domstolen ogiltigförklarar det omtvistade beslutet, anser parlamentet det ändå önskvärt att domstolen utövar sin möjlighet att låta verkningarna av det omtvistade beslutet bestå, i enlighet med artikel 264.2 FEUF, tills dess att beslutet ersatts.

____________

1 - Rådets beslut av den 26 april 2010 om komplettering av kodexen om Schengengränserna vad gäller övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 111, s. 20)

2 - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, s. 1)

3 - Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, s. 1)