Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 1. července 2010 - Füller-Tomlinson v. Parlament

(Věc F-97/08)1

"Veřejná služba - Bývalý dočasný zaměstnanec - Nemoc z povolání - Zásah do fyzické a psychické integrity - Délka trvání řízení směřujícího k uznání povolání jako původu nemoci"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Paulette Füller-Tomlinson (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: K. Zejdová a S. Seyr, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, kterým se stanovuje podíl přičitatelný nemoci z povolání na částečné trvalé invaliditě žalobkyně na 20 %, jakož, i podpůrně, uložení žalovanému zaplatit částku z titulu náhrady nemajetkové újmy utrpěné žalobkyní.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

P. Füller-Tomlinson se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 44, 21.2.2009, s. 76.