Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 1. juli 2010 - Füller-Tomlinson mod Parlamentet

(Sag F-97/08) 1

(Personalesag - tidligere midlertidig ansat - erhvervssygdom - indgreb i den fysiske eller psykiske integritet - varigheden af proceduren med henblik på anerkendelse af sygdommens erhvervsmæssige oprindelse )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Levi)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved K. Zejdová og S. Seyr, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse, hvorved den del af sagsøgerens vedvarende delvise invaliditet, der er af erhvervsmæssig oprindelse, fastsættes til 20%, samt subsidiært en påstand om, at Europa-Parlamentet tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Paulette Füller-Tomlinson betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 44 af 21.2.2009, s. 76.