Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 1 juli 2010 - Füller-Tomlinson / Parlement

(Zaak F-97/08)1

(Openbare dienst - Voormalig tijdelijk functionaris - Beroepsziekte - Inbreuk op lichamelijke en psychische integriteit - Duur van de procedure tot erkenning van een beroepsziekte)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paulette Füller-Tomlinson (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: K. Zejdová en S. Seyr, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit waarbij het deel van de gedeeltelijke blijvende invaliditeit dat is veroorzaakt door de beroepsziekte waaraan verzoekster lijdt, op 20 % is gesteld alsmede, subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag ter vergoeding van verzoeksters immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Füller-Tomlinson zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 44 van 21.2.2009, blz. 76.