Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 1. júla 2010 - Füller-Tomlinson/Parlament

(vec F-97/08)1

(Verejná služba - Bývalý dočasný zamestnanec - Choroba z povolania - Poškodenie fyzického alebo psychického zdravia - Dĺžka konania o uznaní choroby ako choroby z povolania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Paulette Füller-Tomlinson (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia, ktoré určuje mieru pôvodu trvalej čiastočnej invalidity v chorobe žalobkyne súvisiacej s výkonom povolania na 20 %, ako aj subsidiárne zaviazanie žalovaného na úhradu sumy z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla žalobkyni

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Paulette Füller-Tomlinson je povinná nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009, s. 76.