Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 1 юли 2010 г. - Časta/Commission

(Дело F-40/09)1

(Публична служба - Конкурс на общо основание - Недопускане до устен изпит - Искане за преразглеждане - Задължение за мотивиране - Изискване за професионален опит - Късно подаване на удостоверение - Принцип на равно третиране - Жалба за отмяна - Искане за обезщетение)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Radek Časta (Брюксел, Белгия) (представител: L. Tahotná, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и M. L. Jelínek)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението на EPSO за това жалбоподателят да не бъде допуснат до устния изпит в рамките на конкурс на общо основание EPSO/AD/107/07-LAW поради неспазване на условието, свързано с тригодишен опит на ръководна длъжност и, от друга страна, осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя сума за претърпяната имуществена и неимуществена вреда

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Časta да заплати изцяло съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 153, 4.7.2009 г., стр. 51.