Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 1. juli 2010 - Časta mod Kommissionen

(Sag F-40/09) 1

(Personalesag - generel udvælgelsesprøve - afslag på adgang til den mundtlige prøve - anmodning om fornyet gennemgang - begrundelsespligt - krav om erhvervserfaring - attest fremlagt for sent - ligebehandlingsprincippet - annullationssøgsmål - erstatningssøgsmål )

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Radek Časta (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Tahotná)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og M.L. Jelínek, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af EPSO's afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til de mundtlige prøver ved udvælgelsesprøve EPSO/AD/107/07-LAW som følge af sagsøgerens manglende opfyldelse af kravet om tre års erhvervserfaring hidrørende fra en overordnet lederstilling, dels påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb i erstatning for det tab og den ikke-økonomiske skade, han har lidt.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Radek Časta betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 153 af 4.7.2009, s. 51.