Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 1 juli 2010 - Časta / Commissie

(Zaak F-40/09)1

(Openbare dienst - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-toelating tot mondeling examen - Verzoek om heronderzoek - Motiveringsplicht - Vereiste beroepservaring - Te late afgifte van verklaring - Beginsel van gelijke behandeling - Beroep tot nietigverklaring - Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Tsjechisch

Partijen

Verzoekende partij: Radek Časta (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Tahotná, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: B. Eggers en M. L. Jelínek, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit van het EPSO om verzoeker niet toe te laten tot het mondelinge examen van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/107/07-LAW, omdat hij niet voldoet aan de voorwaarde van drie jaar ervaring in een hogere kaderfunctie en, anderzijds, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een materiële en immateriële schadevergoeding aan verzoeker

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

2)    Časta zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 153 van 4.7.2009, blz. 51.