Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 lipca 2010 r. - Časta przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/09)1

(Służba publiczna - Konkurs otwarty - Niedopuszczenie do egzaminu ustnego - Wniosek o ponowne sprawdzenie - Obowiązek uzasadnienia - Wymagane doświadczenie zawodowe - Złożenie zaświadczenia po terminie - Zasada równego traktowania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Radek Časta (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Tahotná)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i M.L. Jelínek, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niedopuszczeniu skarżącego do egzaminów ustnych konkursu otwartego EPSO/AD/107/07-LAW ze względu na niedopełnienie warunku dotyczącego trzyletniego doświadczenia zdobytego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla, a po drugie, zasądzenie od pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody i doznanej krzywdy.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Radek Časta pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 153 z 4.7.2009, s. 51.