Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 1. júla 2010 - Časta/Komisia

(vec F-40/09)1

(Verejná služba - Verejné výberové konanie - Nepripustenie k ústnej skúške - Žiadosť o preskúmanie - Povinnosť odôvodnenia - Požadovaná odborná prax - Oneskorené predloženie potvrdenia - Zásada rovnosti zaobchádzania - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobca: Radek Časta (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Tahotná, advokátka)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a M. L. Jelínek, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia EPSO nepripustiť žalobcu k ústnym skúškam verejného výberového konania EPSO/AD/107/07-LAW z dôvodu nedodržania podmienky týkajúcej sa praxe v dĺžke troch rokov vo vyššej riadiacej funkcii, a na druhej strane uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Radek Časta znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009, s. 51.