Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от (трети състав) от 4 май 2010 г. - Fries Guggenheim/Cedefop

(Дело F-47/09)1

(Публична служба - Срочно нает служител - Неподновяване на договора - Член 11а от Правилника - Член 1, шеста алинея от приложение ІІ към Правилника - Функции по представителство на персонала - Задължение за безпристрастност и независимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Éric Mathias Fries Guggenheim (Страсбург, Франция) (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Европейски център за развитие на професионалното обучение (представители: M. Fuchs, подпомаган от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Отмяна на решението на CEDEFOP да не бъде подновен договорът на жалбоподателя като срочно нает служител и осъждане на ответника да изплати на жалбоподателя обезщетение за претърпяната поради невъзстановяване на длъжност неимуществена вреда

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата

2)    Осъжда г-н Fries Guggenheim да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 153, 4.7.2009 г., стр. 52.