Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 4. května 2010 - Fries Guggenheim v. Cedefop

(Věc F-47/09)1

"Veřejná služba - Dočasný zaměstnanec - Neprodloužení smlouvy - Článek 11a služebního řádu - Článek 1 šestý pododstavec přílohy II služebního řádu - Zastupování zaměstnanců - Povinnost nestrannosti a nezávislosti"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasbourg, Francie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalované: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (zástupci: M. Fuchs, zmocněnec, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí CEDEFOP, kterým nebyla prodloužena smlouva uzavřená s žalobcem zaměstnaným na místě dočasného zaměstnance, a nebude-li žalobce přijat zpět, uložení povinnosti žalovanému, aby mu nahradil vzniklou nemajetkovou újmu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Fries Guggenheimovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 153, 4.7.2009, s. 52.