Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 4 maja 2010 r. - Fries Guggenheim przeciwko Cedefop

(Sprawa F-47/09)1

(Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Nieprzedłużenie umowy o pracę - Artykuł 11a regulaminu pracowniczego - Artykuł 1 akapit szósty załącznika II do regulaminu pracowniczego - Funkcja w zakresie reprezentacji pracowniczej - Obowiązek bezstronności i niezależności)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasburg, Francja) (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (przedstawiciele: M. Fuchs, pełnomocnik, wspierana przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Cedefop o nieprzedłużeniu ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego, a w razie nieprzywrócenia do pracy zasądzenie od pozwanej zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Éric Mathias Fries Guggenheim zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 153 z 4.7.2009, s. 52.