Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 4. mája 2010 - Fries Guggenheim/Cedefop

(vec F-47/09)1

(Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Neobnovenie zmluvy - Článok 11a služobného poriadku - Článok 1 šiesty odsek prílohy II služobného poriadku - Úloha spočívajúca v zastupovaní zamestnancov - Povinnosť nestrannosti a nezávislosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Éric Mathias Fries Guggenheim (Štrasburg, Francúzsko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (v zastúpení: M. Fuchs, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia CEDEFOP neobnoviť zmluvu žalobcovi ako dočasnému zamestnancovi a z dôvodu neuskutočnenia opätovného dosadenia uloženie povinnosti žalovanému zaplatiť žalobcovi náhradu škody z titulu náhrady spôsobenej nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Fries Guggenheim je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009, s. 52.