Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (пленарен състав) от 1 юли 2010 г. - Mandt/Парламент

(Дело F-45/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Наследствена пенсия - Член 79 от Правилника за длъжностните лица - Член 18 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица - Преживял съпруг - Признаване на качеството на преживял съпруг на две лица - Намаление с 50 % - Оправдани правни очаквания - Правило за съответствие)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Германия) (представител: B. Kolb, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: първоначално K. Zejdová, J. F. de Wachter и U. Rösslein, впоследствие J. F. de Wachter, K. Zejdová и S. Seyr)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, починал на 9 октомври 2009 г. с единствена наследница Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Германия) (представител: P. Ames, адвокат)

Предмет

Отмяна на решението на Европейския парламент от 8.2.2007 г., с което се отхвърля административна жалба на жалбоподателя срещу намаляване на наследствената пенсия с 50 % - Искане за пълно изплащане

Диспозитив

Не е налице основание за произнасяне по искането на г-н Mandt Парламентът да изплати пълния размер на наследствената пенсия, доколкото това искане се отнася за времето след 31 октомври 2009 г.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Осъжда страните, включително встъпилата страна, да понесат направените от тях съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 183, 4.8.2007 г., стр. 43.