Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 1 lipca 2010 r. -Mandt przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-45/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Renta wdowia - Artykuł 79 regulaminu pracowniczego - Artykuł 18 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Małżonek pozostający przy życiu -Przyznanie statusu małżonka pozostającego przy życiu dwóm osobom - Obniżenie o 50% - Uzasadnione oczekiwania - Zasada zgodności)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Kolb)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo K. Zejdová, J. F. de Wachter i U. Rösslein, pełnomocnicy, następnie J. F. de Wachter, K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Kurt Wolfgang Braun-Neumann, zmarły w dniu 9 października 2009 r., którego jedyną spadkobierczynią jest Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P. Ames)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2007 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję dotyczącą obniżenia renty wdowiej o 50 % - Żądanie zapłaty w pełnej wysokości

Sentencja wyroku

Umarza się postępowanie w przedmiocie żądania zapłaty przez Parlament na rzecz W. Mandta całej renty wdowiej w zakresie, w jakim żądanie to dotyczy okresu po dniu 31 października 2009 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Każdy z uczestników postępowania, włącznie z interwenientem, pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 183 z 04.08.2007, s. 43.