Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (plenárne zasadnutie) z 1. júla 2010 - Mandt/Parlament

(vec F-45/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Pozostalostný dôchodok - Článok 79 služobného poriadku - Článok 18 prílohy VIII služobného poriadku - Pozostalý manžel - Uznanie postavenia pozostalého manžela dvom osobám - Zníženie na 50 % - Legitímna dôvera - Pravidlo reprezentatívnosti)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Nemecko) (v zastúpení: B. Kolb, advokátka)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne K. Zejdová, J. F. de Wachter a U. Rösslein, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. F. de Wachter, K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Kurt-Wolfgang Braun Neumann zosnulý 9. októbra 2009, ktorého jediným dedičom je Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Nemecko) (v zastúpení: P. Ames, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu z 8. 2. 2007, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu proti zníženiu vdoveckého dôchodku o 50 % - Žiadosť o vyplácanie v plnej výške

Výrok rozsudku

Nie je potrebné rozhodovať o návrhu, aby Parlament vyplácal pánovi Mandtovi vdovecký dôchodok v plnej výške, keďže sa týka obdobia po 31. októbri 2009.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Každý z účastníkov konania, vrátane vedľajšieho účastníka konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 183, 4.8.2007, s. 43.