Language of document :

Personaldomstolens dom (plenum) av den 1 juli 2010 - Mandt mot parlamentet

(Mål F-45/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Efterlevandepension - Artikel 79 i tjänsteföreskrifterna - Artikel 18 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Efterlevande make - Erkännande av att två personer kan anses som efterlevande make - Minskning med 50 procent - Berättigade förväntningar - Regeln om överensstämmelse)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Tyskland) (ombud: advokaten B. Kolb)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis K. Zejdová, J.F. de Wachter och U. Rösslein, därefter J.F. de Wachter, K. Zejdová och S. Seyr)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, avliden den 9 oktober 2010, efterlämmnande som enda arvinge Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Tyskland) (ombud: advokaten P. Ames)

Saken

Ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut av den 8 februari 2007 om avslag på sökandens klagomål avseende minskning av sökandens efterlevandepension med 50 procent - Yrkande om full betalning

Domslut

Det saknas anledning att pröva talan om att parlamentet ska förpliktas att till Wolfgang Mandt betala full efterlevandepension i den del detta yrkande avser tiden efter den 31 oktober 2009.

Talan ogillas i övrigt.

Vardera parten, inklusive intervenienten, ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 183, 4.8.2007, s. 43