Language of document :

Talan väckt den 18 oktober 2010 - Geradon mot rådet

(Mål F-102/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgien) (ombud: advokaterna A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens löneregleringsrapport för perioden juli till december 2009 och de lönerapporter som upprättats sedan den 1 januari 2010 inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara rådets beslut av den 5 juli 2010 om avslag på sökandens klagomål avseende löneregleringsrapporten för perioden juli till december 2009 och hans lönerapporter som upprättats sedan den 1 januari 2010,

i den mån det behövs ogiltigförklara de beslut som fattats av rådet om upprättande av löneregleringsrapporter för perioden juli till december 2009 och lönerapporter från den 1 januari 2010,

förplikta rådet att till sökanden betala ut den lön som förfallit till betalning, jämte dröjsmålsränta

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________