Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 9 декември 2010 г. - Schuerings/Европейска фондация за обучение (ETF)

(Дело F-87/08)1

(Публична служба - Персонал на Европейската фондация за обучение - Срочно нает служител - Договор за неопределено време - Уволнение - Изискване за основателна причина - Съкращение - Задължение за полагане на грижа - Преназначаване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Gisela Schuerings (Ница, Франция) (представители: N. Lhoest и L. Delhaye, avocats)

Ответник: Европейска фондация за обучение (ETF) (представители: T. Ciccarone, подпомаган от L. Levi, avocat)

Предмет на делото

Отмяна на решението на ответника за уволнение на жалбоподателя, както и осъждане на Европейската фондация да поправи претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди

Диспозитив на решението

Отменя решението за уволнение на г-жа Schuerings от 23 октомври 2007 г.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Осъжда Европейската фондация за обучение (ETF) да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 327, 20.12.2008 г., стр. 43.