Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 9 december 2010 -Schuerings / Europese Stichting voor Opleiding (ETF)

(Zaak F-87/08)1

(Openbare dienst - Personeel van de Europese Stichting voor Opleiding - Tijdelijk functionaris - Overeenkomst voor onbepaalde tijd - Ontslag - Vereiste van een geldige reden - Opheffing van ambt - Zorgplicht - Herplaatsing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Gisela Schuerings (Nice, Frankrijk) (vertegenwoordigers: N. Lhoest en L. Delhaye, advocaten)

Verwerende partij: Europese Stichting voor Opleiding (ETF) (vertegenwoordigers: T. Ciccarone, gemachtigde, bijgestaan door L. Levi, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoekster te ontslaan alsmede veroordeling van de Europese Stichting voor Opleiding tot vergoeding van verzoeksters materiële en immateriële schade

Dictum

Het besluit van 23 oktober 2007 om Schuerings te ontslaan wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Europese Stichting voor Opleiding (ETF) wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 327 van 20.12.2008, blz. 43.