Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 9. decembra 2010 - Schuerings/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(vec F-87/08)1

(Verejná služba - Zamestnanci Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie - Dočasný zamestnanec - Zmluva na dobu neurčitú - Prepustenie zo zamestnania - Požiadavka platného dôvodu - Zrušenie pracovného miesta - Povinnosť starostlivosti - Preloženie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gisela Schuerings (Nice, Francúzsko) (v zastúpení: N. Lhoest a L. Delhaye, advokáti)

Žalovaná: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (v zastúpení: T. Ciccarone, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci L. Levi, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o prepustení žalobkyne, ako aj zaviazanie Európskej nadácie na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla žalobkyni

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie o prepustení pani Schuerings z 23 októbra 2007 sa zrušuje.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 327, 20.12.2008, s. 43.