Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2010 r. - Jacques Biwer i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-115/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jacques Biwer (Bascharage, Luksemburg) i inni (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o uznaniu niektórych rodzajów pomocy finansowej udzielanych przez państwo członkowskie studentom studiów wyższych za dodatki podobnego rodzaju co dodatki rodzinne i odliczeniu kwoty tych rodzajów pomocy finansowej od kwoty dodatku edukacyjnego przyznanego urzędnikom będącym rodzicami tych studentów.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji PMO z Luksemburga, niedoręczonej skarżącym, na podstawie której niektóre rodzaje pomocy finansowej państwa luksemburskiego, przyznawane przez CEDIES studentom studiów wyższych studiującym w tym kraju lub za granicą, będą od tej pory uznawane za dodatki podobnego rodzaju co dodatki wypłacane na mocy art. 1, 2 i 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego i na podstawie art. 67 ust. 2 odliczane od kwoty dodatków przyznanych rodzicom tych studentów będącym urzędnikami;

stwierdzenie nieważności miesięcznych rozliczeń wynagrodzenia skarżących sporządzanych na podstawie wyżej wymienionej decyzji od stycznia 2010 r. i za następne miesiące wraz z wydaniem zmienionych nowych rozliczeń od stycznia 2010 r.

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________