Language of document :

Talan väckt den 8 november 2010 - Jacques Biwer m.fl. mot kommissionen.

(Mål F-115/10)

Rättegångsspråk: franska.

Parter

Sökande: Jacques Biwer (Bascharage, Luxemburg) med flera (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att anse att vissa ekonomiska stöd som en medlemsstat betalar ut till studenter som följer en högre utbildning utgör ersättning av samma slag som familjetillägg och att avdrag ska göras för dessa ekonomiska stöd från det utbildningstillägg som utbetalas till tjänstemän som är föräldrar till sådana studenter

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet som fattats av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, vilket inte delgetts sökandena, genom vilket vissa ekonomiska stöd från den luxemburgska staten, som CEDIES beviljar studenter som följer en högre utbildning inom eller utom landet, ska anses utgöra ersättning av samma slag som familjetillägg enligt artiklarna 1, 2 och 3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna och att avdrag för dessa ekonomiska stöd med tillämpning av artikel 67.2 ska göras från det utbildningstillägg som utbetalas till tjänstemän som är föräldrar till sådana studenter,

ogiltigförklara de lönebesked till sökandena som upprättats på grundval av ovannämnda beslut från och med januari 2010 och följande månader, och föreskriva att nya ändrade lönebesked ska upprättas från och med januari 2010,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________