Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 grudnia 2010 r. - Dubus przeciwko Komisji

(Sprawa F-79/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 301 z 6.11.2010, s. 66.