Language of document :

Жалба, подадена на 30 ноември 2010 г. - Schuerewegen/Парламент

(Дело F-125/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Люксембург) (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на органа по назначаването, с което жалбоподателят е отстранен от работното му място и служебната му лична карта е отнета, както и на последвалите това решение актове, и искане за обезщетение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 30 август 2010 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя,

да се отмени решението на органа по назначаването от 25 март 2010 г., с което жалбоподателят е отстранен с употребата на сила, без основание, нито писмено или устно уведомление и без предизвестие и служебната му лична карта е отнета, както и последвалите това решение актове,

да се посочат на ответника последиците от отмяната на обжалваните решения и по-специално обезщетението за претърпените от жалбоподателя вреди,

да се осъди ответникът да възстанови изцяло медицинските разходи във връзка със здравословните проблеми на жалбоподателя в резултат на тези събития,

да се осъди ответникът да възстанови всички дни годишен отпуск, които жалбоподателят е ползвал от 25 март 2010 г., като към тях се прибавят и всички дни, в които жалбоподателят е отсъствал по болест,

да се осъди ответникът да поднесе на жалбоподателя публични и писмени извинения, за да се възстанови пред всички репутацията му, като се отстранят съмненията за нарушения от негова страна,

да се осъди ответникът да гарантира, че жалбоподателят няма да бъде третиран по оскърбителен или дискриминационен начин или по отношение на него няма да бъде приета мярка от такъв характер вследствие на обжалвания увреждащ го акт,

да се осъди ответникът да гарантира, че всички следи от увреждащия акт, мотивите за неговото приемане и последиците от него ще бъдат заличени от служебното досие на жалбоподателя,

да се осъди ответникът активно и бързо да потърси на жалбоподателя достатъчно отдалечена от настоящото му работно място длъжност, която да му позволи да започне отново работа в приемливи от човешка гледна точка условия,

да се осъди ответникът да гарантира, че лицата, които са участвали интелектуално, активно или непряко в приемането на увреждащия акт, ще получат предупреждение и/или ще им бъдат наложни съответни наказания,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя сумата от 10 000 EUR като обезщетение за неимуществените вреди, както и сума, чийто размер временно следва да се определи на 5 000 EUR, като обезщетение за имуществените вреди със запазване на възможността за увеличаване на размера,

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________