Language of document :

Žaloba podaná dne 30. listopadu 2010 - Schuerewegen v. Parlament

(Věc F-125/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Lucembursko) (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, na základě kterého byl žalobce vykázán ze svého pracoviště a byl mu odebrán služební průkaz, jakož i zrušení aktů vydaných v návaznosti na toto rozhodnutí a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 30. srpna 2010, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce,

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 25. března 2010, na základě kterého byl žalobce násilím a bez odůvodnění nebo písemného či ústního oznámení okamžitě vykázán z pracoviště a byl mu odebrán služební průkaz, jakož i zrušit akty vydané v návaznosti na toto rozhodnutí,

žalovaného poučit o účincích zrušení napadených rozhodnutí a zejména o náhradě škody, která žalobci vznikla,

uložit žalovanému náhradu všech nákladů na léčbu vynaložených v souvislosti se zdravotními problémy, které měl žalobce v důsledku těchto událostí,

uložit žalovanému, aby nahradil žalobci všechny dny dovolené za kalendářní rok, které čerpal od 25. března 2010, tak, že se k dovolené za kalendářní rok připočítají všechny dny nepřítomnosti z důvodu nemoci,

uložit žalovanému povinnost veřejně a písemnou formou se žalobci omluvit s cílem očistit před všemi jeho pověst od jakýchkoli obvinění,

uložit žalovanému povinnost postarat se o to, aby žalobce v důsledku napadeného aktu nepříznivě zasahujícího do jeho právního postavení se později nestal obětí šikanujícího nebo diskriminačního zacházení nebo opatření,

uložit žalovanému povinnost postarat se o to, aby v osobním spise žalobce nezůstal žádný náznak týkající se aktu nepříznivě zasahujícího do jeho právního postavení, jeho odůvodnění nebo následků,

uložit žalovanému povinnost aktivně a urychleně hledat pro žalobce pracovní místo, které je dostatečně vzdálené od jeho současného pracovního místa s cílem umožnit mu opětovně vykonávat práci za lidsky přijatelných podmínek,

uložit žalovanému povinnost postarat se o to, aby osoby, které se koncepčně, aktivně nebo nepřímo, podílely na aktu nepříznivě zasahujícím do jeho právního postavení, byly přiměřeně napomenuty nebo potrestány,

uložit žalovanému, aby žalobci nahradil nemajetkovou újmu ve výši 10 000 eur, jakož i majetkovou újmu v předběžné výši 5 000 eur, s možností jejího navýšení,

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________