Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 30. novembrī - Schuerewegen/Parlaments

(lieta F-125/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: D. Schuerewegen (Marienthal, Luksemburga) (pārstāvji - P. Nelissen Grade un G. Leblanc, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru prasītājs ir ticis attālināts no savas darba vietas un ar kuru viņam ir atņemta dienesta apliecība, kā arī turpmākos pasākumus, kuri sekoja šim lēmumam, un prasība par zaudējumu atlīdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 30. augusta lēmumu, ar ko tika noraidīta prasītāja sūdzība;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 25. marta lēmumu, ar kuru prasītājs tika izraidīts pielietojot spēku, nesniedzot ne rakstisku ne mutisku paskaidrojumu un iepriekš nebrīdinot un ar kuru tam atņēma dienesta apliecību, kā arī turpmākos pasākumus, kuri sekoja šim lēmumam;

norādīt atbildētājam tiesiskās sekas, kas rodas no lēmumu atcelšanas, tostarp no zaudējumu atlīdzināšanas, ko cietis prasītājs;

piespriest atbildētajam pilnībā atlīdzināt medicīniskos izdevumus, kas radušies sakarā ar veselības problēmām, ko izraisīja iepriekš minētie notikumi;

piespriest atbildētājam atgriezt visas ikgadējā atvaļinājuma dienas, ko prasītājs ir izmantojis kopš 2010. gada 25. marta, tām pieskaitot visas dienas, kas kavētas slimības dēļ;

piespriest atbildētājam paziņot prasītājam publisku un rakstisku atvainošanos, lai visu priekšā nomazgātu viņa godu no jebkādas vainas;

piespriest atbildētājam rūpēties par to, lai nelabvēlīgā akta dēļ prasītājs vēlāk neciestu no nekādas vardarbīgas vai diskriminējošas attieksmes vai pasākumiem;

piespriest atbildētājam rūpēties par to, lai par nelabvēlīgo aktu nepaliktu nekādas ziņas, lai tā pamatojums vai tā sekas neparādītos atbildētāja individuālajā lietā;

piespriest atbildētājam aktīvi un ātri meklēt darbavietu prasītājam, kas būtu pietiekami attālināta no pašreizējās darbavietas, kas viņam ļautu atsākt darbu cilvēcīgos apstākļos;

piespriest atbildētājam rūpēties par to, lai personas, kas izstrādāja nelabvēlīgo aktu, kā arī personas, kas tieši vai netieši īstenoja nelabvēlīgo aktu, saņemtu brīdinājumu un/vai piemērotas sankcijas;

piespriest atbildētajam atlīdzināt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu EUR 10 000 apmērā, kā arī pagaidu summu EUR 5000 par mantisko kaitējumu, saglabājot iespēju to palielināt;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________