Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2010 r. - Schuerewegen przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-125/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego, na mocy której skarżący został usunięty ze swojego miejsca pracy i pozbawiony swojej karty dostępu do miejsce pracy oraz aktów wydanych w następstwie tej decyzji, jak również żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 30 sierpnia 2010 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego;

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 25 marca 2010 r., na mocy której skarżący został usunięty siłą z miejsca pracy, bez uzasadnienia ani powiadomienia pisemnego bądź ustnego i bez zachowania terminu, i na mocy której skarżący został pozbawiony swojej karty dostępu do miejsca pracy, jak również aktów wydanych w następstwie tej decyzji;

Wskazanie stronie pozwanej skutków stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji i w szczególności obowiązku naprawienia szkód poniesionych przez skarżącego i doznanych przez niego krzywd;

Zasądzenie od strony pozwanej pełnego zwrotu kosztów leczenia wynikających z problemów zdrowotnych, które dotknęły skarżącego w następstwie tych wydarzeń;

Zobowiązanie strony pozwanej do zwrotu wszystkich dni urlopu rocznego wziętych przez skarżącego po dniu 25 marca 2010 r. oraz do doliczenia wszystkich dni nieobecności z powodu choroby;

Zobowiązanie strony pozwanej do zakomunikowania skarżącemu publicznych i pisemnych przeprosin mających na celu oczyszczenie jego dobrego imienia od wszelkiej winy w oczach ogółu;

Zobowiązanie strony pozwanej do zadbania o to by skarżący nie doznał w późniejszym terminie żadnego szykanowania ani dyskryminacji związanych z zaskarżonym niekorzystnym aktem;

Zobowiązanie strony pozwanej do zadbania o to by w aktach osobowych skarżącego nie pozostał żaden ślad niekorzystnego aktu, jego uzasadnienia ani konsekwencji;

Zobowiązanie strony pozwanej do aktywnego i szybkiego znalezienia dla skarżącego nowego stanowiska, odpowiednio oddalonego od jego obecnego miejsca zatrudnienia, co umożliwiłoby mu wznowienie pracy w warunkach akceptowalnych z punktu widzenia poszanowania godności ludzkiej;

Zobowiązanie strony pozwanej do zadbania o to by osoby, które wzięły udział, aktywnie bądź pasywnie, w powstaniu koncepcji wydania aktu niekorzystnego otrzymały upomnienie lub zostały objęte adekwatnymi sankcjami;

Zasądzenie od strony pozwanej zapłaty skarżącemu kwoty 10.000 EUR tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty określonej tymczasowo na 5.000 EUR tytułem odszkodowania z zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać podwyższona;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________