Language of document :

Žaloba podaná 30. novembra 2010 - Schuerewegen/Parlament

(vec F-125/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburgsko) (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým bol žalobcovi znemožnený vstup na jeho pracovisko, a ktorým mu bol odňatý jeho služobný preukaz, ako aj aktov vydaných v nadväznosti na toto rozhodnutie a náhrada škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 30. augusta 2010, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 25. marca 2010, ktorým bol žalobca bez odôvodnenia či písomného alebo ústneho oznámenia a bez upozornenia nútene vykázaný z pracoviska, a ktorým mu bol odňatý jeho služobný preukaz, ako aj zrušiť akty vydané v nadväznosti na toto rozhodnutie,

žalovaného poučiť o účinkoch zrušenia napadnutých rozhodnutí, najmä o náhrade škody, ktorá žalobcovi vznikla,

zaviazať žalovaného na náhradu všetkých liečebných nákladov vynaložených v súvislosti so zdravotnými problémami, ktoré mal žalobca v dôsledku týchto udalostí,

zaviazať žalovaného na nahradenie všetkých dní riadnej dovolenky, ktorú žalobca čerpal od 25. marca 2010 tak, že sa mu do dovolenky pripočítajú všetky dni neprítomnosti z dôvodu choroby,

uložiť žalovanému povinnosť verejne a písomnou formou sa žalobcovi ospravedlniť s cieľom očistiť pred všetkými jeho povesť od akýchkoľvek obvinení,

uložiť žalovanému povinnosť postarať sa o to, aby žalobca sa v dôsledku napadnutých aktov spôsobujúcich ujmu neskôr nestal predmetom šikanujúceho alebo diskriminačného zaobchádzania alebo opatrenia,

uložiť žalovanému povinnosť postarať sa o to, aby v osobnom spise žalobcu nezostal žiaden záznam o akte spôsobujúcom ujmu, jeho dôvodoch alebo následkoch,

uložiť žalovanému povinnosť aktívne a rýchlo nájsť pre žalobcu pracovné miesto, ktoré je dostatočne vzdialené od súčasného miesta jeho zaradenia s cieľom umožniť mu opätovné vykonávanie zamestnania za ľudsky prijateľných podmienok,

uložiť žalovanému povinnosť postarať sa o to, aby osoby, ktoré sa koncepčne aktívne alebo nepriamo podieľali na akte spôsobujúcom umu, boli primerane napomenuté a/alebo potrestané,

zaviazať žalovaného, aby žalobcovi nahradil nemajetkovú ujmu vo výške 10 000 eur, ako aj majetkovú škodu predbežne vo výške 5 000 eur, s možnosťou jej zvýšenia,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________