Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 29 септември 2010 г. - Honnefelder/Комисия

(Дело F-41/08)1

(Публична служба - Конкурс на общо основание - Невключване в списъка с резерви за назначения - Протичане на устния изпит - Постоянен състав на изпитната комисия)

Език на производството немски

Страни

Жалбоподател: Stephanie Honnefelder (Брюксел, Белгия) (представител: C. Bode, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: Berardis-Kayser и B. Eggers)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията да не включи жалбоподателката в списъка с резерви от конкурса AD/26/05 поради недостатъчен брой получени точки на устния изпит.

Диспозитив

Отменя решението на Комисията от 10 май 2007 г. да не включи г-жа Honnefelder в списъка с резерви от конкурса EPSO/AD/26/05.

Осъжда Европейската комисия да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 128, 24.05.2008 г., стр. 38.